بازار ِ نامــردی…

با خنجــرهای پی در پی

زمین خــوردیم به آسونی

من و تو بــاختیــم از اول

تو بازیـــهای پنهـــونی!


زدیــم خنجـــر به پشت ِ هم

تبــر آویـــز ِ پیــراهـــن

رفیـــق ِ خــوب ِ اهــریـــمن

تــو با اون دشمنـــی یــا من؟!


زمیــن ویــرون و دل خــونه

هــوا چــند ســـاله بـــارونــه

ازین بــازار ِ نـــامـــردی

کســـی غافــل نمیمـــونه…


زدیـــم خنجــر بـه پشت ِ هم

زمیــن خــوردیــم بــه آســونی

چــه تلخــه اعنـــراف ِ من

تـــو هم حــرفــامو میــدونی

بگــو حرفــامــو میــدونی…..!

https://www.academytaraneh.com/8250کپی شد!
1266
۵۱