سهــــــــم مــن

میدونم تو خلوتت مهمون ناخونده شدم
بی اجازه اومدم ازتو دلت رونده شدم
باهمه عشقی که دارم میگم این حقه منه
وقتی دیدم تورو بااون از خودم خسته شدم
خنده هات سهم اونه گریه وبغضش واسه من
سهمم ازدنیاهمینه نه زیاده نه که کم
دلخوشی هات واسه اونه هرچی غم موند واسه من
سهمم از دنیاهمینه نه زیاده نه که کم
چشمامومیبندم وفکر میکنم ندیدمش
گوشاموبزاربگیرم صداشونشنیدمش باخودم لج میکنم
دیوونه شم گریه کنم بهترازاینه ببینم پیش تو خندیدنش.
تـــرانه ســرا : سامان نوتاش و سجادسلیمانی

https://www.academytaraneh.com/82422کپی شد!
1172
۵