تب عشق

خدا میخواد ..که هوای ِ دل تو ابری بشه
نفسات از تب ِ عشق ناله ی بی صبری بشه

بباره چشمات و ..دل ..رنگ ِ تحمل بگیره
توو دلت هرچی که خودخواهیه ..یکجا بمیره

اسمتو توو آسمون ..فرشته هاجار بزنن
به دلت مهر قبول مهر وفادار بزنن

بعددیگه ستاره ها به احترامت پامیشن
از توو آسمون میان ..توو دوتا چشمات جا میشن

گلا از شبنم ِ حس تو لطافت میچینن
چمنا سبز میشن وبارون نورُ میبینن

خدا میخواد که هوای ِ دل تو ابری بشه
نفسات از تب عشق ناله ی بیصبری بشه

1032
۵۰