من ازتـودس نمی کشم

من ازتـودس نمی کشم

بهم بـــگو … چــــی بــــه ســـر ِ … قاصدکامون اومد
اینجوری تنها مـــوندیـــم , نــــامه هــــامون نیومد

دلم واست پــــرمیکشه عشق تـوروسرمیکشه
نقاشی ِ … جـــــدایی رو با چشمای ِ ترمیکشه

کاشکی بیای کنارم بشی مـــونس وُ یـارم
بهم بدی اجازه! سر رو شونت بـــذارم…

ببین که بی تو تنهام جــون میکنن نفسهام
تورو بجون ِ شبهام اسیـــرم تــوی غمهام

روزای ِ من سیاهه فـــردای ِ من تباهه
چشمای تن بسته ان! چشــمای ِ دل براهه…

بهم بـــگو … چـــی بـــه ســـر ِ … قاصدکامون اومد
اینجوری تنها مـــوندیــم , نــــامه هــــامون نیومد

وقتی بیای کنارم روزام بهاری میشه
فردای من وقتیکه تو باشی ساری میشه

بیـــــا بشنو صدامـــــو نــــــوای نــــــاله هامو
مث ابــــــــــربــــهارم! ببیـن اشــک چشــامو…

بگوواست یه یارمیشم خزونت و بهارمیشم
غصه ی تنهایی نــــخور خودم برات هزارمیشم

میام به سرزمین تــــــو روتنهاییت خـــط میکشم
پشت میکنم بـــه آسمون من ازتـــودس نمیکشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: