چند روزیه تنهام…

چند روزیه نیستی ، چند روزیه تنهام
چند روزیه من از خدا ، فقط تورو میخوام

دلواپست میشم حتی زمانیکه
فکرم نباشی تو ،دنیام چه تاریکه

چند روزیه رفتی ، چندروزیه مردم
من از تموم عالم ، بخاطرت حرف خوردم
چند روزیه سردم چند روزیه دردم
کاش واسه همیشه فراموشت میکردم

منیکه واسه تو تموم شهر دوره کردم
ببین بی طاقتیمو دوباره گریه کردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: