ترانه خرامان آمدم من..سبک شجریان

شبی از اشگ خود پرکرده دامن
بکوی تو خرامان آمدم من
دو چشمم چشمه ابر بهاران
که گریان زیر باران آمدم من
زشوق دیدنت ای نور دیده
چو مجنون از بیابان آمدم من
دلم چون هاله مهتاب شب دیس
هوایت کرده از آن آمدم من
نه از شوری خبر نی از جوانی
چو پیری خسته بی جان آمدم من
چو اشگی از لب مژگان عاشق
به ترس ازدیده لرزان آمدم من
زدم تک تک به در با ناله دل
دلم آنجا ماند و گریان آمدم من

https://www.academytaraneh.com/8223کپی شد!
1274
۵