کوچه

اینو صدباره گفتم تو شعرا و توحرفام
که تو این کوچه ها باز خیلی بی تو تنهام

الان خیلی خوش حالی ای آدم بی چاره
که یکی بخاطرت تو این خونه بیماره

دوس داشتم یه روز پیشت بشینم
تا پیش تو بشینم بهتره که بمیرم

دوروغات برام خیلی تکرای شده
برای تو شکوندن دل جدیدن موده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: