گله

من از اون که بالاست گله می کنم که شاید هوامو نداره دیگه
شاید اونم از دست من خستیه(ی) نمی خواد جواب صدامو بده
من از اون که بالاست گله می کنم واسه زخم هایی که خورده دلم
زمین خوردمو سجده ها کردمو ولی باز ندیدم بشه مرحمم
چقد صادقانه پای صحبتام قسم دادمش تا ببینه منو
تو هر بار سکوت دلم خواستم اجابت کنه این دل خستمو
خدایا ببین آخر قسمتم یه بن بست شده با یه دنیا دروغ
به هر پل که می خوام ازش رد بشم می شه یه سراب واسم از راه دور
خدایا نگاه کن به من بندتم اگرچه سراپا گناهم ببخش
اگرچه تو این برزخ لعنتی ازت من گله می کنم تو ببخش
خدایا تو اون جاده که آخرش کسی نیست که حتی نگاهم کنه
بازم رو به تو میکنم ای خدا ببینو جواب صدامو بده

https://www.academytaraneh.com/82123کپی شد!
1049
۸