امیدم اینه شاید بیایی

هنوز دســــــــتای سردم خالی مونده
ندارم دلخـــــــــــــــوشی از دار دنیا
امیدم اینه که شــــــــــــاید بیایی
بشــــــه این جمعه لبریز از یه رویا

دوباره جمعـــه ای دیگه توو راهه
دوباره دلخــــــــــــوشم شاید بیایی
تمــــــوم شه فاصله این بارو دیگه
باشـــــــــــه پایان خوبه این جدایی

هنوز دلگـــــیرم از روزای بی تو
دلم دلواپســـــــــــه دل شوره داره
چشــام خیره به راهت مونده بازم
هــــــــواش ابریه داره هی میباره

چقد خوب میشــــــه فردا تو بیایی
تمـــوم شه دیگه این سالای دوری
بشـــــــــی روشنی ِ چشمای خیسم
آخه خستم من از این سوتو کوری

یعنی فردا چــــی توو راهه خدایا
بازم شــــــبهای گریه یا که شادی
به این فــــــرداها دل بستم نگارم
به موعودی که تو وعده ش رو دادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: