بغض

بغض بدی تو گلو دارم
گریه شده تمومه کارم

پر شده بازم اشک تو چشام
ارزش نداش بمونی به پام؟

رفتی و دلمو شکستی
پیش غریبه ها نشستی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: