معذرت می خوام عزیزم / حبیبتی المعذره ( فارسی و عربی )

می خونم آهنگِ قلبت ، تو برام نخون دوباره
سوختی برگایِ عشقم ، تو بهارت ای ستــاره
***
می دونم دلت چو دریا ، ناز نکن دردت به جونم
تو یه ماهی در فروغی ، تابیدی در آسمونـــــــم
***
تقصیرِ دلم نبوده ، قلم رو دفتر نوشتـــــــــــه
قصه ی تو همچنین شد ، درد عشقِ سرنوشته
***
باز هم اومدم پیشت ، عزیزم معذرت می خوام
تو امیدِ قلبِ خستم ، فدایت تمومِ دنـــــــــــــیام
***
همه روزاتُ می نالی ، شبا دلدردُ می گیـــــری
غمِ من مهمون تو شد ، از جهانت خیلی سیری
***
تو بگو هر چه که می خوای، اومدم جبران نمایم
به خدا دلم پشیمون ، عشقِ نابت می ستایــــــــــــم
***
دشمنی با تو ندارم ، نه تو قوچی نه من گرگـــم
تو عسل شیرین کلامی ، روی شاخه ات نشستم
***
وای بر این سرنوشتم ، که تو رو از من گرفته
هنوز اون عطرای زیبات ، رو تنم هر گز نرفته
***
هر دو حالت مونده پیشت ، آشتی یا ابرِ نم نم
زیر بارون بهارت ، بارشِ آب از تو کم کم
***
تا نخندی غم گرفتم ، خدا حافظ هم نمیگـــــــــم
قهر تو برام چه سنگین ، یه کوهی بر سر دیگم
***
معنی عربی : المعذره حبیبتی

ابلحظه اگلیبچ قریته ، او لا تعودینی ابعذابـــــــــچ
انتِ الحرقیتی گلبی ، نجمه سلّینی ابکلامـــــــــــچ
***
آنه ادری بحر انتِ ، اتالمت وجعچ ابگلبــــــــــــی
گمر و امضوی هوانه ، بلسما او شتلیتی حبـــی
***
گلبی ما قصّر حنانه ، القلم بلدفتر رسمــــــنه
قصتچ صارت عجایب ، ذبح حبنه او ما رحمنه
***
اگلیبی الحاضن خیالچ ، اعتذر یا حبی جیــتچ
هل زمن هو الظلمنی ، لیش من طگنی نسیتچ
***
انتِ تعبانه ابهمومچ ، وجع گلبچ مرضانــــــــی
همی سافر لچ و اجالچ ، من هجرتی سودنانی
***
گولی یا ورده و اطلبی ،یمچ امسح کل اذیه
وحق ربچ نادم آنه ، عبدتچ روحی ابخطیه
***
ما کرهتچ ولا لحظه ، لانی ذیب او لانتی نعجه
یا شهد حالی کلامچ ، فوق قصنچ گلبی ینجـــــه
***
احاه یا وکتی او زمانی ، اشلون جرچ من حیاتی
ریحچ ایعطر ابجسمی ،نکهته الاخر مماتـــــی
***
حالتین اویاچ اقبلی ، السماحه لو زعلکـــــــــم
حدر قطرات المصایب ، اتندم اگلیبی ابسفرکم
***
اضحکی او خلینی افرح ، بل امان اگلیبی گاعـــــــد
غیض المدلل کسرنی ، جبل و اعلی االجدرر صاعد

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۹/۰۸/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8183کپی شد!
1428
۸