مرد تنها

ن باور ندارم که برگشتی
ن عشقت،ن حرفات،ن اشکاتو
ن میشه از احساس تو رد بشم
ن میشه مدارا کنم با تو

زمانی که محتاج تو بودم
تو محتاج عشق غریبه شدی
زمانی که چشماتو بهش دوختی
تو هم واسه این مرد غریبه شدی

از این راهی که اومدی برگرد
نمونده دیگه بین ما حرفی
از اون روزی که بارتو بستی
بدون خداحافظی رفتی

ازاین راهی که اومدی برگرد
دیگه تو دلم جا نداری برو
تو فکر کن ندیدی منو تا به حال
منم توی دنیام ندیدم تورو

نمیشه از احساس تو رد بشم
برو تا خیالم رو راحت کنی
برو تاکه مجبور نشی بازهم
به این مرد تنها خیانت کنی

از این راهی که اومدی برگرد
نمونده دیگه بین ما حرفی
از اون روزی که بارتو بستی
بدون خداحافظی رفتی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81668کپی شد!
794
۵