* آبـــروداری کن *

یکمی آبرو داری کـــن
یکـــم بهم محـل بـــذار
جلــو چِـش ِ ایــن آدما
لی لی به لالامـم بذار
نــذار بدونن عشق ما
سر تا تهش تظاهــره
قصـه ی فرهاد و دلش
فقط ، واسه تفـاخــره
نذار که هیچکس بدونه
توو قلبای ما هیچی نیس
نگاه ِ عــاشقــونــه مـــون
حتی به غرییه ها یکـیـس
نـــــذار که سردی بشینه
به جای نون توو سفره مون
یـه دونه ســـربــاز ِ سیــاه
به جای شـــاه ِ مُهـره مون
بـخـــــدا بـــازی َ م باشـــه
به هـم نمی بــــازیم گلــم
نــذار ایـــن آدمــــــا بگـــن
باهم نمیســـــــازیم گلــم

https://www.academytaraneh.com/81530کپی شد!
1125
۱۴