" بازنده "

شرجیِ آغوشت کجاس؟
امـشـب پــر از بـرفـه تـنـم
بـــا داغِ اهـــــــوازِ تـــنـــت
مـی سوزمو یـخ مـی زنم!

تـلـخـه ولـــی آخـــر دلـــم
بــا نــا امـیـدی خــو گرفت
این کشتیِ بی سرنشین
جـای بـدی پـهـلـو گـرفـت

از طعم دلتنگی و بغض
لـبریـزِ جــامِ زهــرِ مــن
چـیـزی نـدارم کـه بگم
بــدرود خرمشهر مــن!

یـــک عـمـر روی صـــورتِ
این فاصله سیلی شدم
جـنـگـیـدمــو بــازنــده ی
این جنگ تحمیلی شدم

هر لحظه این تقدیر شوم
از گـریـه کـورم مـــی کنه
مـی دونـم ایــن آوارگــی
زنـده بـه گـورم مــی کنه

طـعـم گـــسِ رویـــای تـــو
بدجور به حسرت می زنه
می دونم ایـن حال و هوا
تـا زنـده هـسـتـم بـا منه

کو اون دلی که باید از
کابوسِ عشقت بکنم؟
یک تَلِ خاکستر شده
ایـن خطه از خاک تنم

https://www.academytaraneh.com/81397کپی شد!
2098
۱۲۹