بذار باور کنم

بذار باور کنم امروز

یه جایی تو دلت دارم

میون این همه تردید

یه دنیا عشق میکارم

تو دستات خونه میسازم

تو این حسُ تماشا کن

کنارم اوج فریادو

تو این آهنگ اجرا کن

بذار باور کنم هستی

میدونی بی تو کم میشم

میون این همه واژه

پر از تنها شدن میشم

تو چشمات لحظه هر لحظه

پر از احساسُ آوازم

کنارت اوج میگیرم

تویی معنای آغازم

بذار باور کنم دیگه

همیشه مال هم هستیم

شراب بوسه مینوشیم

توی آغوش هم هستیم

بذار باور کنم امروز

هنوزم توی چشماتم

هنوزم توی بیخوابی

یه قصه توی شبهاتم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

645
۱۰