نمیدونم

نمیدونم چــــــــــرا دیگه
تو قلبت جای من نیست
بگو عشقم چــــــرا امروز
دلت همراه مـــن نیست
بخوای میرم اگه بی من
تو آرامش میگیـــــــــری
شاید از من بدت میــــاد
که این قدر گوشه گیری
بگو حتی اگه ســــــخته
واسم اینو بدونـــــــــــتم
خجالت میکشـــــــی اینو
توی چشمات میــــــخونم
نمیخوام دیگه اجبــــــاری
کنار من بســـــــــــــــوزی
واسم سختـــــه ببینم که
یه گوشه چشم میدوزی
میرم شایــــــــد بدون من
دلت آروم بگیـــــــــــــــره
تو هم خوش باش گل نازم
بذار این غم بمیـــــــــــــــره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

617
۸