عاشقانه ای بی بارون

قــــــــــــــرار نیس که فقط بارون
هــــــــــــــــــــــوای عاشقی باشه
کنارت میشــــــــــــــه با خورشید
بساط عشـــــــــــــــــــق بر پا شه

مـــــــــــــن این بار عاشقانم رو
نه با بارون نه با چتـــــــــــــرم
فقط توو دفتــــــــــــــــــــــر دنیا
با احســـــــــــــاس تو هم سطرم

واســــــــــــه توصیف این رویا
پرم از واژه های نابـــــــــــــــــ
واســـــــــــــــــه تلفیق من با تو
هوا باشـــــــــــــــه ، اصن آفتاب

همین که هســـــــتی یعنی عشق
تــــــــــــــــــــــرانه داره میباره
ببین که با تـــــــــــــــو این دنیا
عجب حال خوشـــــــــــی داره

مـــــــــــــــنو دیوونه تر کردی
تووی خلوت با یه بوســــــــــــه
تو آغوشـــــــــــــت یعنی رویا
وجـــــــــــــودت مرگ کابوسه

به برق تووی ِ اون چشــــمات
عجیبــــــــــــــ این روزا پابندم
دلت میگیره میمــــــــــــــــیرم
تو که میخـــــــــــندی میخندم

صــــــــــــــدات آهنگه بارونه
و دســـــــتات چتر میشه واسم
هـــــــــــــــــــوای عاشقی اینه
که دل دادی به احســـــــــــاسم

https://www.academytaraneh.com/81227کپی شد!
907
۵۵