شب های سرگردون

کجای غصه خوابم برد، که از یادم گذر کردی
کجای دلخوشی هام از، خیال من سفر کردی
هنوز مبهوت چشماتم، نمیشه کرد فراموشش
یه بغضی تار و پودم رو، گرفته توی آغوشش
هنوز عشقت تو شبهامه، هنوز اسمت رو لبهامه
هنوز عطر تنت انگار، که تنپوش نفسهامه
منو شبهای پر دردو، منو شبهای سرگردون
نگاهت رو نگیر از من، منو به من تو برگردون
کجای غصه خوابم برد…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: