آروم بچرخ زمین من

آروم بچرخ زمین من
منو زمونه می بره
تفم بر این زمونه که
جونارو مفتی می خره

آروم برو که ماه تو
پشت سرت آروم بیاد
ماه منو زمونه برد
دلم هنوز اونو میخواد

آروم برو که زود بری
زودی به مقصد می رسی
دور و برت خالی میشه
نمی مونه پیشت کسی

ازین همه چرخی که تو
هر روز به دورت می زنی
نفله میشی انگار خودت
گور خودت رو میکَنی

بسه دیگه نرو بایست
این همه چرخیدی چی شد
دنیا مگه مسابقه ست
بگو برنده ش کی شد ؟

هر بار که تو چرخ می زنی
تار می تنی به دور ما
ما که به آخر رسیدیم
یه بار بکش تو جور ما

دیگه نرو برگرد عقب
بذار زمونه خسته شه
آزاد بشیم ما از عذاب
دست زمونه بسته شه

سلطان عشق
۱۴/۱۱/۹۲
کهکشان ۱

https://www.academytaraneh.com/81183کپی شد!
771
۴