دیگه عقلم به کارات قد نمیده

خیلی وقته که دیگه عوض شدی
دیگه عقلم به کارات قد نمیده
ما دیگه به اخر خط رسیدیم
دیگه قصمون به اخر رسیده

وقتی که به درد هم نمیخوریم
چرا همدیگه رو هی گول بزنیم
وقتی که قافیه رو باختیم چرا
نباید از هم دیگه دل بکنیم

میگی از رفتن نگو آخه چرا
دیگه موندن پیش هم بی فایدس
ماباید از هم دیگه جدابشیم
ماباید دل بکنیم از این قفس

عمریه داری بهم دروغ میگی
شریکِ دزدی رفیق قافله
داری دست میندازی هرلحظه منو
به خیالت دلم از تو غافله

بین ما چیزی نمونده جز همین
قهرو آشتیا ومعذرت میخوام
خیرهردومونه که جدابشیم
توبری منم سراغت نمیام

https://www.academytaraneh.com/81105کپی شد!
1364
۵۳