شب تنهایی

شب تنهایی

هوا ابرو نفس گیره

چکاوک پر نمیگیره

خرابم کرده تنهایی

جدایی حکم تقدیره

دلم از زندگی سیره

چرا بارون نمیگیره

یه بار بارون بباربا من

بگو این داره میمیره

بگو از حالو احوالم

بگو از چیه مینالم

شدم شب گریه ای تنها

تو شاهد باش دوسش دارم

شبم سرد روزم تاره

دلم از غصه خونباره

تواین تنهاییو ماتم

چشام بی وقفه میباره

منم تو چشمای مستش

یه نخلی روی اون در باد

کنارش عاشقی در بند

فراموشم نکن از یاد

https://www.academytaraneh.com/81087کپی شد!
1025
۱۰