آخر دنیا

یه جایی دور ازین غوغا

شایدهم اخر دنیا

دیگه تردید تو دلها نیست

غم رفتن تو چشمانیست

دیگه هیچ زخمی کاری نیست

تو چشما اشک جاری نیست

اونجا عشق رویا نیست

دلا هرلحظه یه جا نیست

به دور از چشم این غمها

دلم رو میزنم دریا

دوباره عاشقت میشم

همه حرفامو بت میگم

به زحمت هیچ نیازی نیست

اخه اونجا مجازی نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: