هنوزم به تو وابسته ام

هنوزم به تو وابسته ام

از یه تخت و از یه مویِ بی تو آشفته
از یه عالم مویِ تو که لایِ این شونه اس
از لباسایِ چروکِ رویِ هم مونده
از یه عالم درد و دل هایی که مردونه اس

از صدایِ ضبط شدت رو گوشیه خونه
از نفس هایی که با صدایِ تو تنهاس
از یه روزنامه که تنهاییم و پوشونده
از یه خودکار لایِ انگشتایِ من پیداس

من هنوزم رو تو حساسم نمی فهمی
من هنوزم به تو وابسته ام نمی فهمی
من بدونِ تو تنم درگیرِ دیوارِ
سردِ این دیوار و تن خسته ام نمی فهمی

از یه پیراهن مچاله گوشه یِ دیوار
از یه جعبه قرص که بی تو رویِ این میزه
از یه مرد که لایِ عکسایِ تو جون میده
از یه ماه درد که بعدِ فصلِِ پاییزه

از یه راهرو که یه در همیشه توش بازه
از یه عاشق که همیشه با خودش تنهاس
از یه تصویر که منو تو فکر فرو برده
از یه سیگار لایِ انگشتایِ من پیداس

من هنوزم رو تو حساسم نمی فهمی
من هنوزم به تو وابسته ام نمی فهمی
من بدونِ تو تنم درگیرِ دیوارِ
سردِ این دیوار و تن خسته ام نمی فهمی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81033کپی شد!
1286
۲۳