هنوزم میشه برگردی

خبری ازت ندارم گل ناز وسربه زیرم لااقل بگوکجایی تا یه کم آروم بگیرم
یادمه اون روز آخر تو چشات نگاه می کردم اشکام آروم می چکیدن گفتی عشقم برمیگردم
اما چندماه که اینجا چشم به راه تو نشستم آخه تنها تو رو میخوام چشمام رو همه بستم
خیلی مغرورم ومحکم اما حرف توکه میشه دلم آروم نمیگیره انگار تو قلبم آتیشه
میدونم لایقت نیستم میدونم سرتری ازمن خیلی دلواپس وتنهام بیا وقلبمونشکن
ش
تورو هرلحظه می بینم تو خواب توی بیداری اگه یه روزی برگردی به آغوشم بدهکاری
چشام می سوزه از گریه دلم بدجوری داغونه بدون که مرد این خونه بدون تو نمی مونه
غمت سنگینه رو قلبم به احساسم تو بد کردی دره خونه به روت بازه هنوزم میشه برگردی

https://www.academytaraneh.com/81029کپی شد!
762
۱۱