آخر خط

وای که چه بی معرفتی جوابه سربالا دادی
گناهه من چی بود گلم جوابه رد بهم دادی
مگه تو انصاف نداری همرو قال میزاری
حرفاتم یه مشت دروغ تو سینت قلب نداری
اما این یادت بمونه جوابه کاراتو میدی
دلی که زدی شکوندی گریه هاشو تو ندیدی
رفتیو تنهام گذاشتی الهی غصه بگیری
تووان زجرائیرو که بهم دادی پس میگیری
آره این رسمه زمونست هرکی دوست
داری میره میره او حتی سراغی از دلتم نمیگیره
آره تو رفتی میدونم که دیگه اخره خطه
خداحافظم نگفتی میدونم واسه تو سخته
دلم خوش بود که میتونم روی تو حساب کنم
هرکی خواست بیاد تو بختم من اونو جواب کنم
چه نقشه ها که برای عشقه پاکم من نداشتم
همرو دادی به باد هستی مو به پات گذاشت
آره تو رفتی میدونم که دیگه اخره خطه
خداحافظم نگفتی میدونم واسه تو سخته
آره این رسمه زمونست هرکی دوست
داری میره میره او حتی سراغی از دلتم نمیگیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: