آخرین سنگر

مــثــل لــبـخــنــد چــوبــه ی داره
قــاب عــکسـت کـه روی دیـــواره
وقـتـی کـابـوس جـــای خـالیت از
لحظه لحظه م یه عمره مـی باره

مـن یـه تاریخ می شه که مـردم
چــی بـخـوام از طناب و چـارپایه
چـی و بـایـد بگیرم از جـسـمـی
که یه عمره صداش زدن سـایه

" تـو یـک جـوری ازم دوری کـه انـگـار
یــه رویـا بــوده هـرچـی از تــو دیـدم
ســـــراب آرزوهــــــــای مـــحـــالـــم
به چه کابوسی از عشقت رسیدم "

مـن شبیه یـه بغضِ سـرخـورده
تــو گـلـوی یـه مـــرد غـمـگـیـنـم
بــرزخِ مـــرگ و زنــدگـی یـعـنـی
لحظه هایی که بی تو می بینم

شـب بـه شـب زیـر آوارِ دلـتـنـگـی
وقـتـی قـلـبـم شبیه بم مـی شه
بـغـض چــاووشــی و آهــنــگــاش
آخــریــن سـنـگـرِ دلـــم مـی شـه

" تـو یـک جـوری ازم دوری کـه انـگـار
یــه رویـا بــوده هـرچـی از تــو دیـدم
ســـــراب آرزوهــــــــای مـــحـــالـــم
به چه کابوسی از عشقت رسیدم "

https://www.academytaraneh.com/80996کپی شد!
1835
۱۱۵