کی چجوری عشق و دزدید

 

طرح نقاش// پرغصه// ضرب آهنگ// پر تشویش

بس که دود// آسمونا// شده مشکی// رنگ آبیش

اختراع //یه مسلسل //واسه قتل// چن تا سرباز

اکتشاف// یه جنازه// که می خواسته// بگه آتیش

تیرو شلیک// مردومرده// زن و زجه// ترس وتردید

بند و زنجیر// کنج زندون// جاده های// رو به تبعید

دار و دارو// شب و پارو// خون و خنده// درد و جارو

گیجودرهم// تندوکم کم// کی چه جوری//عشق ودزدید

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8095کپی شد!
996
۱۱