حس می کنم

حس می کنم غریبم حس می کنم شکستم/حس میکنم یه جایی یه اشتباهی کردم/حس میکنم ندیدی چه گریه هایی کردم/جقد تا صبح همش من تورو صدا می کردم/حس می کنم می خواستی ببینی که شکستم/ببینی که چه حالی دارم حالا که خستم(خسته ام)حس می کنم دروغی می گفتی دوسم داری/می گفتی جز پیش من جایی نداری بری/حس می کنم با حرفات می خوای فریبم بدی/می خوای ازم جدا شی منو بذاری بری/حس می کنم نمی خوای دیگه کنارم باشی.

https://www.academytaraneh.com/80946کپی شد!
1015