هوس

دیگه بهش نمی رسی
خودتو اینطور قانع کن
اون که به دردت نمی خورد
این حرفارو بهانه کن

تو دلت آشوب راه نده
وقتشه ازش ببری
حقیقتو باور نکن
که به دردش نمیخوری

به قسمتا ایمان بیار
شاید بتونی آروم شی
توهنوز خیلی جوونی
حیف به جنون محکوم شی

زوده کمرت بشکنه
واسه یه عشق بی دووم
شاهرگو از تیغ نترسون
به زندگی نگو تموم

دیگه بهش نمی رسی
از دیوونگی دس بکش
حق بده که بی خبررفت
دس ازاین هوس بکش

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80797کپی شد!
865
۴