غروب

چیزه زیادی از اون روزها یادم نیست

فقط یادمه چشمهات رنگ غروب بودن

یه چیزی به گوشم میخورد مثل آهنگ

صداهای درون تو آهنگ غروب بودن

چایی داغ سرد میشد از سرمایه نگاهت

بچه های دنیای من دلتنگ غروب بودن

صدای خندت مثل شمع آبم میکرد

یادش بخیر باتو منگ غروب بودن …

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80777کپی شد!
1006
۱۰