باید برم ….

آنقدر برای رسیدن به …
نماز اول وقت عجله داشت
که یادش رفت …….
وضو با اشک چشم دیگران باطل است !!!

………………………………………………………..
شـــــــــــــــبا با آرزوی مرگ
چش ِ خســـــــــــتم رو میبندم
واســـــــــه ی حفظ ظاهر هم
" به ریش گــــــــریه میخندم "

تب این بغض ِ وامـــــــــونده
بازم حـــــــــــالم رو بد کرده
درجـــــــــــــــه ی تبم امشب
دیگه از مـــــــــرگ رد کرده

تنم ســــــــــــــــــرده و آتیشم
توو رگهام حس مرگ جاری
یه بند خواب شـــــــبام کابوس
تهش هم که شـــــــب ادراری

فلک کــــــــــــــــرده منو دنیا
چه تنبیهی چـــــــه بی رحمه
نفــــــــــــس هام بوی نا میده
کــــــــی این حالم رو میفهمه

دیگه بســــــــــــــــــه نمیتونم
تمــــــــــــــــومش میکنم میرم
به چــــی دل خوش کنم وقتی
که از این زندگــــــــــی سیرم

آره باید بــــــــــــــــــرم وقتی
که داغـــــــــــونم همش خستم
گناهـــــــــــــش پای این تیغه
که میره رو رگ ِ دســــــــتم
………………………………………..
این روزا حسابی محتاج دعام
خواهر برادرای عزیزم موقع دعا خواهرتونو فراموش نکنید که بد گرفتاره …
ترانه م اگه کم و کاستی داره شرمنده
با این حالم بهتر از این نتونستم بگم

https://www.academytaraneh.com/80706کپی شد!
1371
۶۰