تنها دلیل دلخوشی

گوشِ جهان کر شد از احساسی
که هر نفس میگفت دوست داره
کـجـای راهــو اشـتـبـاه رفــتــم
کـه قـلـبـت از این قـصـه بیزاره

واسـه یه لـحـظـه دیدنت قلبم
دنیا و آدمهاشـو خـواب میکرد
شـایـد نـبـایـد عـاشقت میشد
شاید نباید روت حساب میکرد

اونـقـدر قلبت خالی بود از من
که خیلی ساده دستامو پس زد
اونـقـدر بهم بد کردی تا اینکه
از اونـچـه ترسیدم سـرم اومد

هرلـحـظـه بت نزدیک شدم اما
هرلـحـظـه از مـن دورتـر رفتی
چی باعثش شد که تو اینجوری
چشماتو رو احساسِ مـن بستی

چـی باعثش شـد که نـگـاهِ تـو
لـه کـرد تــمــومِ بـاورِ مـن رو
رفـتـی و هـمـراهِ خودت بردی
تـنـهـا دلـیـلِ دلـخـوشـی هـامـو

بـعـد از تـو احـسـاسِ منم دیگه
پـیـشِ خـیـالِ رفـتـنـت دق کـرد
کی بیشتر از من عاشقت بوده
کی دیگه جز تو منو عاشق کرد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80637کپی شد!
895
۳۷