خوشحالی و خوشحالم

از دور میبینم تو رو
تو از همیشه بهتری
محکم گرفتی دستشو
داری دلش رو میبری
از دور میبینم تو رو
آروم گرفتی پیشِ اون
آروم تر میشم بخند
عاشق تری،پیشش بمون
خوشحالی و خوشحالم از
روزای خوبِ پیشِ روت
تو فکر این مرد هم نباش
عاشق میمونه تو سکوت…
"محمد جواد صبرجو"

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80572کپی شد!
957
۲۷