تاریکی

از این تاریکی می ترسم/از این راهی که روشن نیست
تو این تنهایی و حسرت/خیالی جز تو با من نیست
من از فردا که تو راهه/از این تکرار بیهوده
تا وقتی نیستی بیزارم/از این دنیای آلوده
از این کابوس تنهایی/از این دلشوره هام خستم
چشامو روی این تقدیر واین وابستگی بستم
من انگار زندگیم باید/بدون دیدنت باشه
مگه می شه که دلتنگیم/تواین تنهایی هام جاشه
مگه می شه بدون تو/از این تاریکی ها رد شم
اگه قسمت همین بوده/بزار با قسمتم بد شم
بزار با هر چی غیر از تو/دلیل بودنم می شه
بپوسم کنج تنهاییم/همین جا پشت این شیشه

https://www.academytaraneh.com/80453کپی شد!
1047
۲۲