دلم میخاد …

دلم پرواز میخاد ، پرواز اوجی
دور از دستانِ ویرانگرِ موجی

برم پرواز کنم سمتِ دیاری
همون جایی که دارم اختیاری

دلم سازش میخاد ، ساز ِ خوش آهنگ
همون آهنگِ بی تکرار و بی رنگ

همون سازِ شیرین و بی زبونی
که هر بار گوش میدی، بازم جوونی

دلم باده میخاد ، باده ی نابی
پر از خالی باشه از هر سرابی

که هر بار میلشو تو سینه داری
کمی پنهوون بشه حسِ بیزاری

دلم آروم میشه با یه ترانه
مثِ لبخندِ پاکِ کودکانه

که هر بار مینِویسم از یِ حرفی
تنِ رؤیام نمیشه خیس و برفی

https://www.academytaraneh.com/80356کپی شد!
998
۱۰