بادوچشم بسته

بادوچشم بسته*آدم دل خسته
همه دنیا واسه تو..کوچه ی بن بسته
توکه تنهاموندی*شعرحسرت خوندی
همه عاشق هارو..ازخودت رنجوندی
توی این دل بازی*توبه چی مینازی؟
داری تودشت دلم..کوه غم میسازی
شهرمابی قاضی*آدماش ناراضی
عاشق رفتن باش..بمونی میبازی.

https://www.academytaraneh.com/803کپی شد!
1222
۲۳