دیوونه از دیوونه خوشش آید

شــــــــدی آفتاب پرست عشقم ؟؟
که هــــــــــــــــر ثانیه یک رنگی
یه روز میگی دوســـــــــم داری
یه روز بام ســخت تر از سنگی

نمیدونم که چــــــــــــی میخوای
چرا هــــــــــر بار توو یه حالی
یه روز باهــــــــــــــام بدی اما
یه روز عالـــــــــی تر از عالی

با دس پس میزنیم گــــــــــاهی
با پا پیش میکشــــــــــــــیم اما
یه وقتا پیشــــــــــــــمی هر آن
یه وقتام مـــــــــــی زاریم تنها

دیگــــــــــه هر لحظه من گیجم
قراره بام چطـــــــــــــور باشی
یه وقتا توو دلم ترســـــــــــــــه
که از دنده ی چـــــــــــپ پاشی

ولـــــــــــــــی عادت شده دیگه
مهــــــــم نیس هر چی بد میشی
اگـــــــــــــه امروز باهام سردی
به جاش فـــــــــــــردا یه آتیشی

یه جــــــــــــــور ِ بـــــد روانیتم
توام دیوونمــــــــــــــــــــی شاید
اخه میگــــــــــــــــن که دیوونه
از دیوونه خــــــــــــــــوشِش آید

https://www.academytaraneh.com/80283کپی شد!
1085
۵۶