⁂ اون روزِ ســــــردِ دی ⁂


وقتی که دیدمت . . . اون روزِ سردِ دِی
شوقِ عجیبی تو . . . چشمات نشسته بود
لبخنــــــد میزدی . . . عاشق ترم کنی
اشکِ رو گونه هات . . . قندیـل بسته بود

وقتی که دیدمت ….. دلتنگ تر شدم
وصفِ نگاهِ تو ….. تو شعر هــا نبود
با خنده های تو ….. دیوونه تر شدم
اینهمه دلبری ….. قرارِ مـــا نبـود

شونه به شونه از ….. خاطره رد شدیم
اینبــار اشکِ شوق ….. رو صورتم نشست
بوران حریفِ این …. گرمی نبود و باز
دستای هردومون ….. تو دست هم نشست

چشماتو بستیُ ….. گفتی که فاصله
هربــــار آدمو …… بی تـــابـــــ میکنه
ترس از تمومیه ….. این روزهای خوب
چشمای خیستو ….. بی خواب میکنه

آهسته خم شدم ….. نزدیکِ گوشتُ
گفتم ازین به بعد …. من یعنی میمُ آ
بی هیچ نائبی ….. سلطان قلبمی
فرمانروایی کن ….. تو سرزمینِ ما

دستات میلرزید ….. شک بودُ دلهره
چشمامو بستمو ….. آهسته وا کردم
حالا توی دستت …. نگینِ باور بود
با خنده تردیدُ ….. ازت جدا کردم

توی نگا همون ….. صد حرفِ یخ زده
با بوسه های داغ …. تفسیر میشدن
اون روزِ سردِ دی ….. زیرِ درختِ کاج
خوابای خوبمون ….. تعبیر میشدن

" مریم جعفرزاده "

https://www.academytaraneh.com/80250کپی شد!
1300
۶۰