قلبی که توو مشتت اوردی برام…

قلبی که توو مشتت اوردی برام
بردار برو ازت چیزی نمی خوام
توو چشمای ِسیاه من هیچی نیست
سوت ِقطار میاد زود برو نایست
یه عمره من با تنهاییم رفیقم
توو اغوشِ تو هم باشم غریبم
چشمامو من به هیچ کسی نباختم
خونمو من مثه همه نساختم
قلب منم که خیلی خیلی ساده س
حواست بود گفتی برات یه جاده س!!!؟
***
قلبی که توو مشتت اوردی برام
بردار برو ازت چیزی نمی خوام
توو چشمای ِسیاه من هیچی نیست
سوت ِقطار میاد زود برو نایست…

https://www.academytaraneh.com/80067کپی شد!
914
۲۷