خیر ِ تورو میخوام

دنیایی که تووش غرقــی این روزا
معلومـــــه که عین لجـــــــن زاره
اونکه واســــــــت میمیره باور کن
واســـــــــــــه دریدنت سگ ِ هاره

باشـــه قبول پس میکشــــــــــم اما
این بار حواســـت رو کمی جم کن
میدونی که خیر ِ تورو میخـــــــوام
یه کـــــــــم فقط لج بازیتو کــم کن

اونی که باهاشــــی توو این روزا
تووی تنش مــــــــــوهای شیطونه
از روی لج بازیه با ایــــــــن زن
با اون نشـــو ، دیوونه ، هم خونه

این حرف من از رو حسادت نیس
اصلا منو بهتر تو میشــــــــــناسی
میدونی که خیر ِ تورو میخـــــــوام
لطفا نگیر تصمیم احســــــاسی

مــــــن گــُـــم میشــــم اما نباید تو
واســــــــــه نبود من بری با اون
میدونی که دنیای مـــــــــن بودی
دنیامـــــــو با دستاش نکن ویرون

میرم به شرطی که تو خوشبخت شی
با اون کســـــــــی که لایقت باشه
انقدری که من تا ابد هســـــــــــتم
باید یه عمــــــــری عاشقت باشه

https://www.academytaraneh.com/80040کپی شد!
870
۵۲