من در پی آرامشم

تو خواب ِ شیرین ِ منی
بودنت مثل ِ قصه بود
نبودنت شکل ِ غم و
شروع ِکُل غُصه بود
بعد ِتو غم به زندگیم
واردشدو منو شکس(ت)
دلهره ها مثل ِ غبار
اومدو رودِلم نشس(ت)
خوشی بار سفررو بس(ت)
بعدتودنیا ،تیره شد
این غصه های بی امون
یهوبه قلبم، چیره ِ شد
محکوم، به بی تو بودنم
اسیر ِ اشک و خواهشم
برگرد بمون ،کنار ِ من
من در پی آرامشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: