لیگ ِ عشق

توو لیگ عاشــــــقا
ما صـــــدر جدولیم
از بین این همــــــه
عاشــــــق ما اولیم

آقای خاصــــــــمی
بدجــــور بهم میایم
با هــــــم مچیم اصن
ناجور همو میخوایم

شوتات همیشــه گل
پاســــــــات محبته
بد خلقیات همــــش
بر روی نیمـــکته

تاکتیک عشــــقمون
مُــــردن برای هم
تکــــنیک زیاده باز
واســـه عبور ِ غم

پـــیروزه بازی ایم
چونکـــه ما با همیم
توو بازی با غمـــا
ما صــدتا گل زدیم

توو لیگ عاشــــــقا
ما صـــــدر جدولیم
هر چی میخواد بشه
بازم مـــــــا اولیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: