تــــــــــنهـــــــــایــــــــــی ســخـتـــــــــــــــــــه بــــــــــــخــــــــدا

شــب کــه دلـــــــم میگیره ازغـــــم وقــــصـــه ســـیره
دلــــم واســــش میســـوزه طفـــلــی دلـــش اســـــیره
تنهــــایی ســـختــه بــخـــدا بـــی تو ایـــن دل من ء اســیره درده بــخــدا
تو خــنده هــام توگـــریه هــام جــای تو خــالی مــن دارم میــمیــرم و تــو بــی خــیــالــی
چشــماتـو دوخـتــی به چـشــمای غــریبــه به چـشــای خــیس مـن کـاری نــداری
تو لــحــظــه هــای بی کســی وقــتی اســیرم هــمــه آرزوم اینــه تو رو ببینــم
دســتاتــو بازم توی دســتام بگــیرم توگوشــت آروم بـگـــــم برات میــمیـــرم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: