دنیا ( نه دی )

به این دنیا دلم خوش نیس
هنوزم پشت هم بیداد
هنوزم سنگ و مشت و تیر
همه بردن دل و از یاد
یکی تنها و سرخورده
یکی از بی کسی مرده
یکی غربت نشین شیرین
همه بی بیستون فرهاد
یه عمری پر شد از وحشت
بدون شور ازادی
به خون رنگی شدن مردم
برای ذره ای شادی
برای اوج پروازم
فقس رو اسمون خوندن
منو از من گرفتن چون
منو بی اشیون خوندن
به این دنیا دلم خوش نیس
هنوزم سرد و بی رحمه
به کی دل خوش کنم وقتی
کسی حرفی نمیفهمی
همه مبهوتا و زخمی
شدن افسرده و تنها
به کی دل خوش کنم وقتی
ندارم همدمی اینجا
به این دنیا دلم خوش نیس
هنوزم پشت هم بیداد
سکوت و بشکنش بی ترس
بزن حرف دل و فریاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79889کپی شد!
767
۲۸