گلتو می گیره

توی گلوم گیره,صدام چه دلگیره

دلم اونو می خواد,بهونه می گیره

توی گلوم گیره,نگام چه دلگیره

بهش بگید امشب ازدوریش میمیره

توی گلوم گیره,هواش چه د لگیره

وقتی دلم می خواد بارون نمی گیره

توی گلوم گیره,عشقم چه دلگیره

وقتی خلاف باد,پروانه میمیره

توی گلوم گیره,شعرام چه دلگیره

زیر تیغ حرفام قلم جون می گیره

توی گلوم گیره,فردام چه دلگیره

وقتی همه میگن,گلتو می گیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: