سنگ صبور …

سنگ صبور من
یار و یاور من
ستاره ی شبم
فقط تو بودی

همه ی عشق من
همه ی راز من
تو راه عاشقی
فقط تو بودی

آخه یار … اینجوری
چرا دل منو شکندی
بی تو من ای یارم
دارم دیوونه می شم

مگه من خوب نبودم
مگه من حق نبودم
چرا منو ول کردی
چرا با من نموندی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: