خونۀ حسرتها….

ببین کجا گم میشم از دنیات
حالا که حست میگه برگردی
کشتی اون عشق و تو دلم حالا
تو خونه دنبال چی میگردی؟

این خونه هم مال تو بعد از من
تا جای حسرتهای تو باشه
یک عمر تنها همدم من بود
امروز باید با تو تنها شه

آلبوم عکسامم توی گنجه ست
میدونم این و همدمت میشه
بعد از من این عکسامه که هر روز
تنها امید و مرهمت میشه

شیشه عطری که روی میزه
میتونه تصویر یه رویاشه
ببین چه دردی داره رویاهات
خالی ترین شیشه دنیا شه

پیراهنی که روی آویزه
یک عمر میشه تنها تنپوشت
جای تنِ عشقی که پر پر شد
شبها میشه تنها هم آعوشت

حس غریبی داره میدونم
عمری با این احساس سر کردم
حالا تو عمری چشم به راهم باش
شاید یه روز به خونه برگردم

https://www.academytaraneh.com/79705کپی شد!
1176
۴۰