وقت اینه تموم شه این بازی…

وقت اینه تموم شه این بازی
این ترانه به من بدهکاره
به همین شاعری که این روزا
حال و احوال خودکشی داره

شاعری که نگفتنی داره
عقده هایی که تو دلم مونده
زیر اندیشه هام تلف میشم
از تمومم فقط یه کم مونده

شادی احتمالی اینکه…
با امید یه روز شاید من…
غصه دارم از این همه نشدن
نا امیدم از این نتونستن

از تمومم یه چیزو میدونم
من یه شاعر به زور سیگارم
این ترانه به من بدهکاره
من هنوزم یه دلخوشی دارم!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: