راه عاشقی

وقتی که من عاشق شدم
دلم و دادم فارغ شدم
به هر چی وابسته بودم
یواش یواش سوا شدم
وابسته به عشق شدم
تا که خدا را حس کنم
اگر چه من رسوا شدم
انگشت نمای عام شدم
این رسوایی که عاشقم
مثل مدال شده برام
من اینو ثابت می کنم
عاشقی هم کمال داره
اگر که اهل دل باشی
عشق تو را والا می کنه
من به همه نشون می دم
چطوری وابسته بشن
که صور آزادگی و
کوس انالحق بزنن
رها بشن از زنجیرا
راهشونو پیدا کنن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79204کپی شد!
858
۱۰