آرامـــش محض…

تو امشبـــــــم هستی کنار من

لحــــــن نگاه تو چه آرومـــــــــه

دنیـــــــــا پر از آرامش محضــــه

وقتــــــــی سـر تو روی زانومـــه

 

ما با هم این دلشوره رو کشتیم

ما با هم احساس شبـــو دیدیم

با هم تو تنهایی این خـــــــــــونه

هرشب خدا رو هــــم پرستیدیم

 

اینجا کنار پنجـــــــــــره هـر شب

مـــــــــــــوهای من توو باد آزاده

مجـــــذوب این آرامـش محضــم

دنیــــایی که عشقـو بمن داده

 

امشب تـــــــــوو قاب پنجـره ماهه

چهــــــــــرت دوباره خستگی داره

بازم کنارم عشقتــــــــــــــــــو دارم

از چشم خیست عشق می باره

 

مــــــوهای تـــو ما بین انگشتام

احساس پاک تو چه آرومـــــــــه

زل میزنی به عمــق چشم من

بازم ســــــــــــــر تو روی زانومه

 

https://www.academytaraneh.com/7910کپی شد!
1116
۳۴